OFFICEGUY

ניהול דיווחים לרשויות (הרחבות זמינות)

הבהרה: ניתן לרכוש כל הרחבה מספר פעמים על מנת להגיע להקצאה בכמות האופטימלית במחיר האופטימלי.
כל המחירים המוצגים הינם לפני 17% מע"מ.
שם ההרחבה עלות
1,000 דיווחיים חודשיים/שנתיים נוספים ₪25 / חודש
10,000 דיווחים חודשיים/שנתיים נוספים ₪125 / חודש