OFFICEGUY

מחירון משרד הנה"ח

האפליקציה מוצעת לשימוש חינם עד 3 תיקים מנוהלים.
המדרגה הראשונה להרחבת הקצאת התיקים היא 25 ₪ עבור כל תיק נוסף.
המדרגה הבאה היא 50 תיקים ב-1,000 ₪ (20 ₪ לתיק),
אחריה 100 תיקים ב-1,500 ₪ (15 ₪ לתיק), 
ולאחריה 200 תיקים ב-2,000 ₪ (10 ₪ לתיק).
כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.