OFFICEGUY

ניהול חשבונות (הרחבות זמינות)

הבהרה: ניתן לרכוש כל הרחבה מספר פעמים על מנת להגיע להקצאה בכמות האופטימלית במחיר האופטימלי.
כל המחירים המוצגים הינם לפני 17% מע"מ.
שם ההרחבה עלות
ניהול הוצאות
סריקה ותיעוד הוצאות במערכת.
₪15 / חודש פרטים נוספים
ניהול שיקים ומזומנים
ניהול סטטוס שיקים נכנסים, הפקדות שיקים והפקדות מזומנים.
₪15 / חודש פרטים נוספים
100 מסמכים נוספים
הנפקת חשבוניות, קבלות, חשבוניות עסקה, יצירת זיכויים ועוד.
₪15 / חודש
500 מסמכים נוספים
הנפקת חשבוניות, קבלות, חשבוניות עסקה, יצירת זיכויים ועוד.
₪60 / חודש
2,500 מסמכים נוספים
הנפקת חשבוניות, קבלות, חשבוניות עסקה, יצירת זיכויים ועוד.
₪240 / חודש
1GB נוספים לאחסון (ניהול חשבונות) ₪25 / חודש