OFFICEGUY
הרחבה למתקדמים - מסמך ביטול
שולטים בעולם הזיכויים? המערכת מציעה לכם גם אפשרות לבטל מסמכים, ולא רק לזכות אותם. 
על מנת לפתוח את האפשרות, יש להיכנס להגדרות ניהול חשבונות, ותחת "אפשרויות מתקדמות" לסמן את "תמיכה בביטול מסמכים".

מתי מוציאים מסמך ביטול? 
בקצרה, מסמך ביטול מוציאים כאשר לא הוצאתם את המסמך מהמערכת ללקוח/ה או לכל גורם אחר, ועוד לא התחלף התאריך של הוצאת המסמך (אותו יום קלנדרי). מסמך זיכוי מוציאים בכל מקרה אחר.

מסמך ביטול יונפק בדרך כלל לאחר טעות כלשהי בהקלדת המסמך. קבלה שיצאה על סך 600 ₪ במקום 6,000 ₪, או על שם לקוח אחד במקום על שם לקוחה אחרת.
מסמך ביטול ניתן להוציא רק במידה והמסמך המקורי או עותק שלו עוד לא הועבר ללקוח/ה ולא יועבר גם בהמשך. אין צורך לשלוח ללקוח/ה את מסמך הביטול.
יצירת מסמך ביטול ב-OfficeGuy מקבילה לסימון איקס על המסמך המקורי והעותקים שלו בפנקס מבית דפוס.
במידה והונפק מסמך ביטול, אין צורך לדווח לרשויות על המסמך המקורי ועל מסמך הביטול והם מקזזים זה את זה. תחת דו"חות ודיווחים במערכת OfficeGuy, הסכומים מתעלמים אוטומטית ממסמכים מבוטלים.
על מנת למנוע בעיות בדיווחים ועל מנת לעמוד בתקנות, ניתן להוציא ביטול במערכת OfficeGuy רק באותו היום שבו הונפק מסמך המקור.
במידה ולא ניתן להוציא ביטול בשל כך שהועבר המסמך ללקוח/ה, או שיום הוצאת מסמך המקור עבר, ניתן להוציא מסמך זיכוי.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.