OFFICEGUY
אפליקציית ניהול חשבונות מאפשרת לכם להגדיר לקוח/ה או ספק/ית כפטור/ה ממע"מ.
הגדרה זו תגרום לך שבכל מסמך הכנסה, לא יכלל מע"מ בסכומים, בכל מסמך הוצאה, לא יחושב מע"מ כחלק מהסכום, בחיוב באשראי או בהוראת קבע לא ייגבה מע"מ וגם לא בחיוב מחזורי.

על מנת להשתמש ביכולת זו, יש להתחיל בפתיחת היכולת תחת הגדרות ניהול חשבונות, תחת כותרת "אפשרויות מתקדמות".
שם יש לסמן את האפשרות: "פתיחת אפשרות פטור ממע"מ".