OFFICEGUY
לשימושכם, מחשבון הצמדה למדד המחירים לצרכן.

לתשומת הלב, בכל חודש ב-15 בחודש מתפרסם מדד המחירים של החודש הקודם.
כלומר כדוגמה, בדיקה של מה הסכום של המדד בתאריך ה-16 ביולי עד לתאריך ה-15 באוגוסט, תיוחס למדד חודש יוני (שבעצם פורסם ב-15 ביולי).
חישוב