OFFICEGUY

מחירון ניהול חשבונות

האפליקציה מוצעת חינם לשימוש עד 10 מסמכים בחודש.
המדרגה הראשונה להרחבת ההקצאה החודשית היא 100 מסמכים ב-15 ₪.
המדרגה הבאה היא 500 מסמכים ב-60 ₪ ואחריה 2,500 מסמכים ב-240 ₪.
להמחשה, על מנת לרכוש 600 מסמכים ניתן לרכוש מדרגה של 500 ומדרגה נוספת של 100.
כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.