OFFICEGUY
ארגונים מסוימים נדרשים בביצוע ניכוי מס במקור.
מערכת OfficeGuy תומכת באופן טבעי ופשוט בניכוי מס במקור, אך היכולת מוסתרת בברירת המחדל.
על מנת לאפשר את ניכוי המס במקור, יש להפעיל את הגדרת "פתיחת אפשרות ניכוי מס במקור" תחת "הגדרות מערכת > ניהול חשבונות > ניהול ספרים וניכוי מס במקור".

לאחר פתיחת האפשרות, תתאפשר הזנת סכום המס שנוכה במקור במסמכי בהכנסות ובמסמכי הוצאות. 
הזנת הסכום מתבצעת בתוך טבלת התשלומים. 

להדגמה, במקרה של מוצר שהתקבל עליו תשלום במזומן על סך 100 ש"ח ונוכו במקור 30%, בטבלת מוצרים/שירותים יהיה רשום 100 ש"ח ובטבלת התשלומים יהיו שתי שורות: אחת על מזומן בסך 70 ש"ח ואחת על ניכוי מס במקור בסך 30 ש"ח.