OFFICEGUY
רשימת המסמכים הנתמכים במערכת:
  • חשבונית מס/קבלה (או חשבון/קבלה במקרה של ארגון שאינו חייב במע"מ)
  • חשבונית מס (או חשבון)
  • קבלה
  • דרישת תשלום / חשבונית עסקה 
  • הזמנה (רלוונטי למי שחייב בניהול ספר הזמנות)
  • זיכויים (חשבונית/קבלה זיכוי,חשבונית זיכוי, קבלת זיכוי)
  • הצעת מחיר 
  • תעודת משלוח, תעודת החזרה
  • הזמנת רכש 
  • מסמכי הוצאות
חסר לכם מסמך במערכת? כנסו להגדרות ניהול חשבונות, ותוסיפו אותו תחת "סוגי המסמכים הנתמכים".