OFFICEGUY

יצוא לחשבשבת (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
דוא"ל לעדכון חודשי לכתובת הדוא"ל שתוגדר בשדה זה יישלח אחת לחודש ב-5 לחודש קובץ יצוא לחשבשבת המאפשר לטעון את כל נתוני הנהלת החשבונות שהוזנו ב-OfficeGuy ישירות לחשבשבת.
קובץ היצוא כולל את כל סוגי המסמכים החשבונאיים שלא עברו תהליך יצוא בעבר.
לתשומת הלב, במקרה בשגיאה ביצוא, יישלח לדוא"ל זה פירוט השגיאה.
יצוא הוצאות חודשי סימון תיבה זו יגרום לכך שכחלק מהדוא"ל החודשי, ילקחו בחשבון גם ההוצאות שנרשמו במערכת
מפתח חשבון מע"מ
שיטת יצוא נתונים מומלץ לבחור בשיטה הגמישה. שיטה זו מכילה שדות נוספים מעבר לשיטות האחרות. ניתן לבחור בשיטה המפורטת או המקוצרת לטובת יבוא תנועות יומן למערכות שאינן תומכות בשיטה הגמישה.
מיזוג תנועות זהות סימון הגדרה זו תגרום לכך שבמידה ויופיעו במסמך שורות עם אותם מזהי החשבונות בחשבשבת, כל התנועות יועברו כשורה בודדת.
תמיכה בקודי מיון ברמת כרטיס חשבון

חשבונות לקוחות/ספקים

הגדרה תיאור
מספור מפתחות אוטומטי בחירת שיטה זו תגרום לכך שמספור הלקוחות/ספקים יהיה אוטומטי על פי ספרור רץ. המספר שיוגדר בשדה זה הוא המספר הבא שיינתן. תהליך שיוך מפתחות החשבון ללקוחות/ספקים מתבצע בזמן תהליך היצוא לחשבשבת ומשייך רק כרטיסים שנכללו ביצוא בפועל.
מפתח ברירת מחדל בחירת שיטה זו תגרום לכך שמספור הלקוחות/ספקים יהיה אוטומטי על פי מפתח ברירת מחדל. לתשומת הלב, המפתחות לא נשמרים בתוך הכרטיסים אלא ניתנים כחלק מלוגיקת היצוא.
קוד מיון ברירת מחדל

חשבונות הכנסות (מוצרים/שירותים)

הגדרה תיאור
מספור מפתחות אוטומטי בחירת שיטה זו תגרום לכך שמספור המוצרים/השירותים יהיה אוטומטי על פי ספרור רץ. המספר שיוגדר בשדה זה הוא המספר הבא שיינתן. תהליך שיוך מפתחות החשבון למוצרים/שירותים מתבצע בזמן תהליך היצוא לחשבשבת ומשייך רק כרטיסים שנכללו ביצוא בפועל.
מפתח ברירת מחדל בחירת שיטה זו תגרום לכך שמספור המוצרים/השירותים יהיה אוטומטי על פי מפתח ברירת מחדל. לתשומת הלב, המפתחות לא נשמרים בתוך הכרטיסים אלא ניתנים כחלק מלוגיקת היצוא.
קוד מיון ברירת מחדל

חשבונות הוצאות (פריטי הוצאה)

הגדרה תיאור
מספור מפתחות אוטומטי בחירת שיטה זו תגרום לכך שמספור פריטי ההוצאה יהיה אוטומטי על פי ספרור רץ. המספר שיוגדר בשדה זה הוא המספר הבא שיינתן. תהליך שיוך מפתחות החשבון לפריטי ההוצאה מתבצע בזמן תהליך היצוא לחשבשבת ומשייך רק כרטיסים שנכללו ביצוא בפועל.
מפתח ברירת מחדל בחירת שיטה זו תגרום לכך שמספור פריטי ההוצאה יהיה אוטומטי על פי מפתח ברירת מחדל. לתשומת הלב, המפתחות לא נשמרים בתוך הכרטיסים אלא ניתנים כחלק מלוגיקת היצוא.
קוד מיון ברירת מחדל

חשבונות קופות

הגדרה תיאור
מפתח ברירת מחדל בחירת שיטה זו תגרום לכך שמספור הקופות יהיה אוטומטי על פי מפתח ברירת מחדל. לתשומת הלב, המפתחות לא נשמרים בתוך הכרטיסים אלא ניתנים כחלק מלוגיקת היצוא.
קוד מיון ברירת מחדל

סוגי תנועות

הגדרה תיאור
הכנסות סוג התנועה לרישום הכנסות, אשר מכילות בתוכן מרכיב מע"מ תקין לתקופת הרישום
הכנסות ללא מע"מ סוג התנועה לרישום הכנסות, אשר אינן מכילות בתוכן מרכיב מע"מ
הכנסות עם מע"מ חריג סוג התנועה לרישום הכנסות, אשר מכילות בתוכן מרכיב מע"מ שאינו תואם לאחוז המע"מ בתקופת הרישום
תקבולי הכנסות סוג התנועה לרישום תקבול ההכנסה, ניתן להשאיר ריק
הוצאות סוג התנועה לרישום הוצאות, אשר מכילות בתוכן מרכיב מע"מ תקין לתקופת הרישום
הוצאות ללא מע"מ סוג התנועה לרישום הוצאות, אשר אינן מכילות בתוכן מרכיב מע"מ
הוצאות עם מע"מ חריג סוג התנועה לרישום הוצאות, אשר מכילות בתוכן מרכיב מע"מ שאינו תואם לאחוז המע"מ בתקופת הרישום
תקבולי הוצאות סוג התנועה לרישום תקבול ההוצאה, ניתן להשאיר ריק