OFFICEGUY

הנהלת חשבונות (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
תמיכה בהגדרת קודי מיון ברמת מוטב/מחויב סימון תיבה זו, תאפשר הגדרת קודי מיון ספציפיים עבור כל מוטב/מחויב במערכת.

נתוני ברירת מחדל בתנועות יומן

הגדרה תיאור
לקוח/ה כללי בתנועת יומן חשבונית/קבלה סימון תיבה זו, יגרום לכך שבברירת המחדל ייבחר לקוח/ה כללי בעת יצירת תנועת יומן חשבונית/קבלה. אפשרות זו נועדה לחסוך זמן הקלדת נתונים עבור ארגונים המנהלים הנהלת חשבונות חד צידית אשר אינם מחויבים בניהול המידע.
ספק/ית כללי בתנועת יומן הוצאה/תשלום סימון תיבה זו, יגרום לכך שבברירת המחדל ייבחר ספק/ית כללי בעת יצירת תנועת יומן הוצאה/תשלום. אפשרות זו נועדה לחסוך זמן הקלדת נתונים עבור ארגונים המנהלים הנהלת חשבונות חד צידית אשר אינם מחויבים בניהול המידע.
מוצר/שירות כללי בתנועת יומן חשבונית סימון תיבה זו, יגרום לכך שבברירת המחדל ייבחר מוצר/שירות כללי בעת יצירת תנועת יומן חשבונית. אפשרות זו נועדה לחסוך זמן הקלדת נתונים עבור ארגונים המנהלים הנהלת חשבונות חד צידית אשר אינם מחויבים בניהול המידע.
תשלום כללי בתנועת יומן קבלה/תשלום סימון תיבה זו, יגרום לכך שבברירת המחדל ייבחר אמצעי תשלום כללי בעת יצירת תנועת יומן קבלה/תשלום. אפשרות זו נועדה לחסוך זמן הקלדת נתונים עבור ארגונים המנהלים הנהלת חשבונות חד צידית אשר אינם מחויבים בניהול המידע.

קודי מיון ברירת מחדל

הגדרה תיאור
קופות ובנקים
לקוחות
ספקים
מוסדות
הכנסות
הוצאות
רכוש קבוע
יתרות פתיחה