OFFICEGUY

הנהלת חשבונות (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
תמיכה בהגדרת קודי מיון ברמת מוטב/מחויב סימון תיבה זו, תאפשר הגדרת קודי מיון ספציפיים עבור כל מוטב/מחויב במערכת.

קודי מיון ברירת מחדל

הגדרה תיאור
קופות ובנקים
לקוחות
ספקים
מוסדות
הכנסות
הוצאות
רכוש קבוע
יתרות פתיחה