OFFICEGUY
לשימושכם, מצורפת רשימת חברות סליקת האשראי הפועלות בישראל.
במידת הצורך, מצורפים גם פרטי ההתקשרות למוקדים השונים בחברות האשראי.