OFFICEGUY

התאמות אשראי (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
הפעלת אפשרות התאמות לקבלות
הצפנת כרטיסי אשראי

הפקת הפקדות אשראי

הגדרה תיאור
הפקה אוטומטית סימון תיבה זו, יגרום לרישום אוטומטי של מסמכי הפקדות אשראי כחלק מתהליכי התאמות האשראי.
קופה לרישום הפקדות אשראי קופה לחיוב בעת רישום מסמך ההפקדה

קופות אשראי

הגדרה תיאור
קופת ישראכרט קופה לרישום תנועות ישראכרט
קופת מקס/לאומי קארד קופה לרישום תנועות מקס/לאומי קארד
קופת ויזה כ.א.ל קופה לרישום תנועות ויזה כ.א.ל

רישום הוצאות עמלות

הגדרה תיאור
רישום הוצאות אוטומטי סימון תיבה זו, יגרום להפעלת מנגנון רישום ההוצאות האוטומטי, שיופעל כחלק מתהליכי התאמות האשראי.
רישום מסמכי טיוטה סימון תיבה זו, יגרום להוצאות האוטומטיות להרשם כטיוטות, על מנת לאפשר עריכה לפני ביצוע הרישום לספרים.
ספק ישראכרט שדה זה קובץ את הספק שאליו ירשמו הוצאות המשויכות לישראכרט
ספק מקס/לאומי קארד שדה זה קובץ את הספק שאליו ירשמו הוצאות המשויכות למקס/לאומי קארד
ספק ויזה כ.א.ל שדה זה קובץ את הספק שאליו ירשמו הוצאות המשויכות לויזה כ.א.ל
פריט הוצאה פריט ההוצאה שירשם במסמכי ההוצאות האוטומטיים
מס' בנק מס' הבנק שיופיע בפרטי התשלום
מס' סניף מס' הסניף שיופיע בפרטי התשלום
מס' חשבון מס' החשבון שיופיע בפרטי התשלום