OFFICEGUY

החלפות כ"א (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

הגדרה תיאור
החלפה אוטומטית של כ"א סימון תיבה זו, יגרום לכך שבקבלת עדכון על כרטיס אשראי שהוחלף, הפרטים יילקחו באופן אוטומטי לתוך כרטיסי הלקוחות.