OFFICEGUY

החזרות חיובים (הגדרות אפליקציה)

התראות

  • דוא"ל ארגון
    הגדרה המאפשרת שליחת ההתראות לכתובת דוא"ל נפרדת מזו המוגדרת בארגון.
  • שליחת התראות לארגון בגין החזרות
  • שליחת התראות לארגון בגין בקשות להצגת שובר