OFFICEGUY

מחירון מסוף אשראי

האפליקציה מוצעת חינם לשימוש עד 10 חיובים בחודש.
המדרגה הראשונה להרחבת ההקצאה החודשית היא 100 חיובים ב-35 ₪.
המדרגה הבאה היא 500 חיובים ב-140 ₪ ואחריה 2,500 חיובים ב-560 ₪.
להמחשה, על מנת לרכוש 600 חיובים ניתן לרכוש מדרגה של 500 ומדרגה נוספת של 100.
כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.