OFFICEGUY

מסוף אשראי (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
מסוף ברירת מחדל מסוף ברירת המחדל, הוא המסוף שיכנס לשימוש, במידה ולא נבחר מסוף וקיימים שני מסופים לפחות. במידה ולא יעודכן מסוף ברירת מחדל - לא ניתן יהיה לבצע פעולות ללא בחירת מסוף.
אפשרות הזנת פרמטרים לכ"א הפעלת אפשרות זו, תפתח תיקייה חדשה, המאפשרת הזנת פרמטרים שיקבעו ע"י המערכת באופן אוטומטי, לפי מס' הכרטיס. הפרמטרים מוחזרים בפעולת ה-GetTransaction למפתחים ולבעלי אתרים.

דף הזנת כ"א

הגדרה תיאור
סכום אישור עסקה לבדיקת כרטיס
אפשרות הזנת סכום סימון תיבה זו, יאפשר למשתמש בדף הזנת כ"א, להזין באופן ידני סכום וכמות תשלומים לביצוע.
הצפנת כ"א במבנה מקורי הפעלת הגדרה זו, תגרום לכך שמס' הכרטיס המוצפן יישמר בפורמט הדומה לכ"א (16 ספרות). ללא הגדרה זו, המספר ישמר כטקסט ייחודי (Guid). מס' הכרטיס יתחיל תמיד בקידומת 90, ויסתיים ב-4 הספרות האחרונות של הכרטיס המקורי.
ביצוע ניווט בכישלון
כתובת לניווט בהצלחה כתובת שאליה הלקוחות יועברו לאחר סיום ביצוע הפעולה הנדרשת בהצלחה. לכתובת יתווספו פרמטרים נוספים, כמפורט בדף "למפתחים ובעלי אתרים".
כתובת לניווט בכישלון רלוונטי אם סומן "ביצוע ניווט בכישלון" בלבד. במידה וריק, המשתמש יועבר ל"כתובת לניווט בהצלחה". לכתובת יתווספו פרמטרים נוספים, כמפורט בדף "למפתחים ובעלי אתרים".

מתקדם

הגדרה תיאור
תמיכה בהקמת הו"ק
תמיכה בסימון עסקאות אינטרנט