OFFICEGUY

מחירון ניהול כללי (CRM)

האפליקציה מוצעת ב-100 ₪ לחודש עם הקצאת אחסון של 10,000 כרטיסים ו-1GB.
המדרגה הראשונה להרחבת הקצאת האחסון ב-2,000 כרטיסים ו-500MB מוצעת ב-25 ₪ לחודש.
המדרגה הבאה היא 10,000 כרטיסים ו-1GB ב-75 ₪ לחודש, ואחריה 50,000 כרטיסים ו-5GB ב-225 ₪ לחודש.
להמחשה, על מנת לרכוש אחסון של 14,000 כרטיסים ניתן לרכוש שתי מדרגות של 2,000 ומדרגה נוספת של 10,000.
כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.

* ה-CRM מורכב מתיקיות, בכל תיקייה יש כרטיסים ובכל כרטיס יש שדות. אין הגבלה לכמות התיקיות והשדות.