OFFICEGUY

מחירון ניהול פניות

האפליקציה מוצעת ב-50 ₪ לחודש לשימוש עד 500 הודעות בחודש.
המדרגה הראשונה היא 500 הודעות נוספות בחודש ב-25 ₪ לחודש.
המדרגה הבאה היא 2,500 הודעות נוספות בחודש ב-100 ₪ לחודש.

כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.