OFFICEGUY
הצטרפות לקבלת תשלומים באמצעות הרשאות לחיוב חשבון (הוראות קבע), אינה פשוטה, אך משתלמת ביותר, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה תפעולית.

על מנת להדריך אתכם בתהליך ההצטרפות, אנא בחרו באחת מהאפשרויות הבאות:
  1. אני לא יודע/ת בכלל איך מתחילים! אין לי אפילו קוד מוסד מהבנק.
  2. התחלתי, קיבלתי מהבנק קוד מוסד בן 5 ספרות, מה עכשיו?
  3. אוקיי, כמעט מוכנים, קיבלתי מכם חזרה קוד מוסד/נושא בן 8 ספרות.
לתשומת הלב!
אם עד היום גביתם באמצעות מס"ב דרך לשכת שירות אחרת, אין להשתמש ב-8 הספרות בהן השתמשתם עד כה.
יש לעקוב אחרי ההוראות לקבלת קוד מוסד בעל 8 ספרות שכן הוא מותאם ללשכה מסוימת.