OFFICEGUY

מחירון הפצת מסרים

השימוש באפליקציה מאפשר לשלוח עד 500 מסרים בחודש בעלות של 25 ₪ לחודש (5 ₪ ל-100 מסרים).

להגדלת כמות המסרים יש לרכוש הקצאה חודשית לפי המדרגות הבאות:
500 מסרים ב-5 ₪ (1 ₪ ל-100 מסרים).
5,000 מסרים ב-25 ₪ (0.5 ₪ ל-100 מסרים).
50,000 מסרים ב-125 ₪ (0.25 ₪ ל-100 מסרים).

ברכישת הקצאה ל-5000 מסרים בחודש ומעלה המחיר לכל 500 מסרים נוספים בחודש יפחת ויהיה זהה למחיר של מדרגת ההקצאה הגבוהה.

לדוגמא – ברכישת הקצאה ל-5500 מסרים לחודש (5000 + 500) המחיר עבור 500 הפקסים הנוספים יהיה 2.5 ₪ (ולא 5 ₪).

כל המחירים לפני מע"מ.