OFFICEGUY

מחירון הפצת מסרים

האפליקציה מוצעת ב-25 ₪ לחודש לשימוש עד 500 מסרים בחודש.
המדרגה הראשונה להרחבת ההקצאה החודשית היא 500 מסרים ב-5 ₪.
המדרגה הבאה היא 5,000 מסרים ב-25 ₪, ואחריה 50,000 מסרים ב-125 ₪.
להמחשה, על מנת לרכוש 55,000 מסרים ניתן לרכוש מדרגה של 50,000 ומדרגה נוספת של 5,000.
כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.