OFFICEGUY

ניהול הוצאות (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

הגדרה תיאור
פריט הוצאה ברירת מחדל
ספק ברירת מחדל להוצאות
הוספת אחוזי הכרה ברשות המסים לפריטי הוצאות
מילוי אוטומטי של "ספק כללי" במסך תיוק הוצאות