OFFICEGUY

מחירון פקסים יוצאים

השימוש באפליקציה מאפשר לשלוח עד 20 פקסים בחודש בעלות של 10 ₪ לחודש.

להגדלת כמות הפקסים יש לרכוש הקצאה חודשית לפי המדרגות הבאות:
20 פקסים ב-10 ₪ (0.5 ₪ לפקס).
150 פקסים ב-30 ₪ (0.2 ₪ לפקס).

ברכישת הקצאה ל-150 פקסים בחודש ומעלה המחיר לכל 20 פקסים נוספים בחודש יפחת ויהיה זהה למחיר של מדרגת ההקצאה הגבוהה.

לדוגמא – ברכישת הקצאה ל-170 פקסים לחודש (150 + 20) המחיר עבור 20 הפקסים הנוספים יהיה 4 ₪ (ולא 10 ₪).
כל המחירים לפני מע"מ.