OFFICEGUY

מחירון פקסים יוצאים

האפליקציה מוצעת ב-10 ₪ לחודש בשימוש עד 20 פקסים בחודש.
המדרגה הראשונה להרחבת ההקצאה החודשית היא 20 פקסים ב-10 ₪.
המדרגה הבאה היא 150 פקסים ב-30 ₪.
כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.