OFFICEGUY

התאמות אשראי (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
הפעלת אפשרות התאמות לקבלות
הצפנת כרטיסי אשראי
דוא"ל לעדכון על חיובים שסורבו לכתובת דוא"ל זו יישלחו עדכונים יומיים על חיובים שנשלחו לחברת האשראי, קיבלו אישור ראשוני אבל סורבו בתהליך מתקדם יותר (לדוגמא, הכחשה של הלקוח/ה או בעיה טכנית אצל חברת האשראי)

החלפות כ"א

הגדרה תיאור
הפעלת אפשרות החלפות כ"א
החלפה אוטומטית של כ"א סימון תיבה זו, יגרום לכך שבקבלת עדכון על כרטיס אשראי שהוחלף, הפרטים יילקחו באופן אוטומטי לתוך כרטיסי הלקוחות.

הפקת הפקדות אשראי

הגדרה תיאור
הפקה אוטומטית סימון תיבה זו, יגרום לרישום אוטומטי של מסמכי הפקדות אשראי כחלק מתהליכי התאמות האשראי.
קופה לרישום הפקדות אשראי קופה לחיוב בעת רישום מסמך ההפקדה
קופת עמלות ישראכרט קופה לזיכוי בגין עמלות של חברת ישראכרט
קופת עמלות לאומי קארד קופה לזיכוי בגין עמלות של חברת לאומי קארד
קופת עמלות ויזה כ.א.ל קופה לזיכוי בגין עמלות של חברת ויזה כ.א.ל

רישום הוצאות אוטומטי

הגדרה תיאור
רישום הוצאות אוטומטי סימון תיבה זו, יגרום להפעלת מנגנון רישום ההוצאות האוטומטי, שיופעל כחלק מתהליכי התאמות האשראי.
רישום מסמכי טיוטה סימון תיבה זו, יגרום להוצאות האוטומטיות להרשם כטיוטות, על מנת לאפשר עריכה לפני ביצוע הרישום לספרים.
ספק ישראכרט שדה זה קובץ את הספק שאליו ירשמו הוצאות המשויכות לישראכרט
ספק לאומי קארד שדה זה קובץ את הספק שאליו ירשמו הוצאות המשויכות ללאומי קארד
ספק ויזה כ.א.ל שדה זה קובץ את הספק שאליו ירשמו הוצאות המשויכות לויזה כ.א.ל
פריט הוצאה פריט ההוצאה שירשם במסמכי ההוצאות האוטומטיים
קופה קופה לזיכוי במסמכי ההוצאות האוטומטיים
מס' בנק מס' הבנק שיופיע בפרטי התשלום
מס' סניף מס' הסניף שיופיע בפרטי התשלום
מס' חשבון מס' החשבון שיופיע בפרטי התשלום