OFFICEGUY

הרשאות (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

הגדרה תיאור
כתובת הפנייה לאחר מילוי כרטיס לכתובת זו יופנו משתמשים אשר ימלאו כרטיסים במידה ואין להם הרשאת צפייה בתיקייה.
טקסט לתצוגה בדף אישור שליחה הטקסט הזה יוצג בדף שיופיע לאחר מילוי כרטיסים על ידי משתמשים שאין להם הרשאת צפייה בתיקייה.