OFFICEGUY
אפליקציית הבילינג יודעת לעבוד בשני מצבים, "בילינג ידני" ו-"בילינג אוטומטי".
ההחלפה בין המצבים מתבצעת דרך הגדרות אפליקציית בילינג.

ריצת הבילינג, בין אם אוטומטית או ידנית, היא התהליך שבו מערכת OfficeGuy עוברת על כל תיקיית החיובים המחזוריים, ומחליטה איזה חיובים דורשים חיוב ומחייבת אותם.
ההחלטה כי "חיוב מחזורי" דורש חיוב בפועל נובעת משילוב בין שני פרמטרים:
  • תאריך החיוב הבא הינו היום או בעבר
  • סטטוס החיוב המחזורי הינו סטטוס דורש חיוב (למשל: פעיל).
בנוסף, בתהליך ריצת הבילינג, המערכת מאחדת עבור כל לקוח/ה את כל החיובים הרלוונטיים המחכים לביצוע, ומחייבת אותו פעם אחת, הבילינג גם מנפיק חיובים ושולח התראות לארגון וללקוח/ה, לפי ההגדרות תחת כותרת התראות בהגדרות אפליקציית בילינג.

ריצת הבילינג האוטומטית מתבצעת אחת ליום ב-08:00.
בילינג ידני רץ על פי דרישה יזומה שלכם. לפני הרצת בילינג ידני ניתן גם לבקש מהמערכת "תצוגה מקדימה" שמראה את כל הפעולות שמערכת הבילינג רוצה לבצע.

הערה חשובה! שימו לב שיש צורך "לטפל" בחיובים בהוראות קבע לאחר החיוב.


חזרה לעמוד אפליקציית בילינג