OFFICEGUY

בילינג (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
מסמך להפקה בחיובי בילינג ניתן לשנות את המסמך שיופק בעת יצירת חיוב מחזורי. המסמך שיופק בעת חיוב בילינג לא תלוי באמצעי התשלום אלא רק בהגדרה זו.
תמיכה בבחירת אורך מחזור ידני פתיחת אפשרות זו, תגרום לכך שבתיקיית מוצרים/שירותיים מחזוריים, יופיעו שני שדות נוספים "אורך מחזור בימים", "אורך מחזור בחודשים". שדות אלה מאפשרים להגדיר אורך מחזור לפי כמות בימים/בחודשים ולא אורך מחזור של חודש אחד, כמוגדר בברירת המחדל של המערכת.
בילינג אוטומטי הגדרה המאפשרת לקבוע האם הבילינג יופעל באופן אוטומטי בכל יום. במידה וההגדרה אינה מופעלת, ניתן להריץ את תהליך הבילינג באופן ידני
חיוב מנויים בכרטיסי אשראי
הכנת תשלומים למס"ב
הפקת מסמכים מחזוריים
הפקת קבצים למס"ב
תאריכים להפקת קבצים למס"ב הגדרה המאפשרת לקבוע תאריכים מסוימים בחודש, שבהם יופקו קבצי מס"ב. השארת התיבה ריקה משמעותה שהקבצים ייוצרו בתאריך החיוב המחזורי. אפשרות זו רלוונטית רק במידה ותיבת הפקת קבצי מס"ב מסומנת. יש להזין את התאריכים בחודש, מופרדים בפסיקים (לדוגמה: "5,10,15,20,25")
שידור אוטומטי למס"ב

אפשרויות מתקדמות

הגדרה תיאור
מסמך להפקה במסמך מחזורי סוג המסמך שיווצר בתהליך הבילינג ללקוחות שמופק עבורם מסמך בלבד
הפקת טיוטה במסמכים מחזוריים אם מסומן, המסמכים המחזוריים שיונפקו ישמרו כטיוטה. לא ניתן לשלוח ללקוח/ה מסמכי טיוטה.
לקוח משלם על לקוח אחר פתיחת אפשרות זו תוסיף שדה בשם "לקוח משלם" לכל הלקוחות במערכת. בחירת לקוח משלם (א') בתוך כרטיס לקוח (ב') תגרום לכך שבכל חיוב של לקוח (ב') יונפק מסמך חשבונאי ללקוח המשלם (א')
תמיכה בהצמדת מחיר חיוב למדד פתיחת אפשרות זו תגרום לכך שמחירי חיובים מחזוריים יוצמדו למדד המחירים לצרכן. אפשרות זו תפתח שדה תאריך חדש תחת יצירת חיוב מחזורי ויצירת מסמך מחזורי. תאריך זה יהיה התאריך של המחיר המקורי. לאחר מכן, בכל חיוב של אפליקציית הבילינג תחשב המערכת את המחיר החדש לאור ההצמדה למדד המעודכן ביום החיוב בפועל.
תמיכה בירידת מחיר בהצמדה פתיחת אפשרות זו תאפשר חישוב הצמדה למדד אל מתחת למחיר המקורי של החיוב. ללא אפשרות זו, מחיר החיוב המקורי יהיה מחיר רצפה אשר לא ניתן לרדת מתחתיו. עם אפשרות זו, מדד שלילי ביחס למדד המקור יגרור ירידה במחיר החיוב אל מתחת למחיר המקור.
חסימת האפשרות לחיוב לקוחות פעמיים באותו היום בברירת המחדל אפשרות זו מסומנת וגורמת לכך שבמקרה וקיים חיוב עם תאריך רחוק בעבר ללקוח/ה, השלמת החיוב תתבצע בצעדים של חיוב ביום, ולא כל החיובים ביום אחד.
מסוף אשראי
מסוף אשראי לכרטיסי חיוב מיידי
הצגת שדות מתקדמים השדות המתקדמים מאפשרים ניהול תקופות התנסות ללקוחות ושיוך תת מוצרים.
זמן גרייס בימים משך הימים שבו החיובים המחזוריים ימשיכו לפעול לאחר תשלום שנכשל

התראות

הגדרה תיאור
דוא"ל ארגון הגדרה המאפשרת שליחת ההתראות לארגון לכתובת דוא"ל נפרדת מזו המוגדרת בארגון.
תמיכה בהתראות ללקוחות ספציפיים סימון הגדרה זו יוסיף לכל כרטיס לקוח/ה שדה נוסף המאפשר להגדיר אליו תישלח התראה במקרה של חיוב מוצלח. ניתן להשתמש בהגדרה זו במידה והארגון מוגדר לא לשלוח התראות ללקוח/ה בחיוב תקין, אך יש לקוחות ספציפיים אליהם אתם רוצים בכל זאת לשלוח התראה.