OFFICEGUY

בילינג (הגדרות אפליקציה)

הרצת בילינג

הגדרה תיאור
תמיכה בהרצת בילינג בצורה אוטומטית הגדרה המאפשרת לקבוע האם ריצת הבילינג תופעל אוטומטית.
בין אם ההגדרה מסומנת ובין אם לא, תמיד ניתן ליזום את ריצת הבילינג בצורה ידנית דרך דף הבית של האפליקציה. ריצת הבילינג האוטומטית תבצע את הפעולות המסומנות מטה בעמוד זה. פעולות אלה גם יסומנו בברירת המחדל של הרצת הבילינג הידני.
מסמכים מחזוריים יופקו אוטומטית הגדרה זו תגרום לכך שחיובים מחזוריים המסומנים כ-"מסמך בלבד" (כלומר, נוצרו באמצעות "יצירת מסמך מחזורי") יפיקו מסמך בצורה אוטומטית.
חיוב אוטומטי של חשבונות עסקה במסגרת פעולה זו יחוייבו חשבונות עסקה אשר עדיין מסומנים כפתוחים במערכת. החיוב יתבצע רק אם ללקוח/ה מוגדר אמצעי תשלום במערכת.
חיוב אוטומטי של דרישות תשלום במסגרת פעולה זו יחוייבו דרישות תשלום אשר עדיין מסומנות כפתוחות במערכת. החיוב יתבצע רק אם ללקוח/ה מוגדר אמצעי תשלום במערכת.
חיוב אוטומטי של חשבוניות מס במסגרת פעולה זו יחוייבו חשבוניות מס אשר עדיין לא יצאו בגינן קבלות. החיוב יתבצע רק אם ללקוח/ה מוגדר אמצעי תשלום במערכת.

כללי

הגדרה תיאור
מסמך להפקה בחיוב מחזורי (בילינג) ניתן לשנות את המסמך שיופק בעת יצירת חיוב מחזורי. המסמך שיופק בעת חיוב בילינג לא תלוי באמצעי התשלום אלא רק בהגדרה זו.
מסמך להפקה במסמך מחזורי סוג המסמך שיווצר בתהליך הבילינג ללקוחות שמופק עבורם מסמך בלבד
הפקת טיוטה במסמכים מחזוריים אם מסומן, המסמכים המחזוריים שיונפקו ישמרו כטיוטה. לא ניתן לשלוח ללקוח/ה מסמכי טיוטה.
תמיכה בבחירת אורך מחזור ידני פתיחת אפשרות זו, תגרום לכך שבתיקיית מוצרים/שירותיים מחזוריים, יופיעו שני שדות נוספים "אורך מחזור בימים", "אורך מחזור בחודשים". שדות אלה מאפשרים להגדיר אורך מחזור לפי כמות בימים/בחודשים ולא אורך מחזור של חודש אחד, כמוגדר בברירת המחדל של המערכת.

פעולות בכישלון חיוב

הגדרה תיאור
דילוג החיוב למועד החיוב הבא בברירת המחדל, המערכת לא מדלגת לחיוב הבא מתוך הנחה שהלקוח/ה חייב/ת לכם כסף, וצריך לנסות לגבות אותו בהמשך. בנוסף, מסיבות של חברות האשראי וגם על מנת לא להטריד לקוחות שלא לצורך, המערכת לא מאפשרת לבצע ניסיונות חיוב נוספים ללא דילוג מחזור.
הוספת מחזור חיוב נוסף במידה ודילגתם על חיוב, המערכת מאפשרת לכם להוסיף ללקוח/ה מחזור חיוב נוסף, להשלמת כמות החיובים שסוכמה. לתשומת הלב, במקרה של חיוב ללא הגבלת מחזורים, אין משמעות להוספת מחזור חיוב.
המשך ניסיונות חיוב במידה ודילגתם על חיוב, המערכת מאפשרת לכם להמשיך לנסות לחייב את הלקוח/ה במועד החיוב הבא (בברירת המחדל, המערכת עוצרת חיובים שנכשלו ומשנה את הסטטוס שלהם, עד שתטפלו בהם בצורה ידנית על ידי שינוי אמצעי תשלום או הפעלתם).

אפשרויות מתקדמות

הגדרה תיאור
תמיכה בחיוב מחזורי בעל כמות מוצרים/שירותים בברירת המחדל, אפשרות זו לא מופעלת שכן ב-90% מהמקרים אינה נדרשת. אם אתם צריכים לאפשר רכישה של כמות מוצרים/שירותים מחזוריים, פתחו אפשרות זו, רק שימו לב לא להתבלבל בין כמות המוצרים/השירותים לבין מספר המחזורים.
לקוח משלם על לקוח אחר פתיחת אפשרות זו תוסיף שדה בשם "לקוח משלם" לכל הלקוחות במערכת. בחירת לקוח משלם (א') בתוך כרטיס לקוח (ב') תגרום לכך שבכל חיוב של לקוח (ב') יונפק מסמך חשבונאי ללקוח המשלם (א')
תמיכה בהצמדת מחיר חיוב למדד פתיחת אפשרות זו תגרום לכך שמחירי חיובים מחזוריים יוצמדו למדד המחירים לצרכן. אפשרות זו תפתח שדה תאריך חדש תחת יצירת חיוב מחזורי ויצירת מסמך מחזורי. תאריך זה יהיה התאריך של המחיר המקורי. לאחר מכן, בכל חיוב של אפליקציית הבילינג תחשב המערכת את המחיר החדש לאור ההצמדה למדד המעודכן ביום החיוב בפועל.
תמיכה בירידת מחיר בהצמדה פתיחת אפשרות זו תאפשר חישוב הצמדה למדד אל מתחת למחיר המקורי של החיוב. ללא אפשרות זו, מחיר החיוב המקורי יהיה מחיר רצפה אשר לא ניתן לרדת מתחתיו. עם אפשרות זו, מדד שלילי ביחס למדד המקור יגרור ירידה במחיר החיוב אל מתחת למחיר המקור.
חסימת האפשרות לחיוב לקוחות פעמיים באותו היום בברירת המחדל אפשרות זו מסומנת וגורמת לכך שבמקרה וקיים חיוב עם תאריך רחוק בעבר ללקוח/ה, השלמת החיוב תתבצע בצעדים של חיוב ביום, ולא כל החיובים ביום אחד.
ניהול תאריך ייחוס למסמכים/חיובים אפשרות זו נועדה להציג על גבי מסמך החיוב את חודש הייחוס של החיוב (לדוגמא: "חיוב בגין ינואר 2018"). פתיחת אפשרות זו תגרום לכך שיופיע שדה נוסף ("הטייה לייחוס החיוב") בזמן יצירת חיוב מחזורי ובכרטיס החיוב המחזורי. בשדה זה תוגדר הטייה בחודשים (0, 1, -1 וכדומה). ההטייה מחושבת ממועד החיוב הקובע במסמך הראשון, ומתאריך החיוב הבא במסמך השני ואילך. לדוגמא, אם החיובים שלהם הם תמיד מראש (אתם מחייבים בינואר על פברואר), אתם צריכים להזין "1".
הצגת שדות מתקדמים השדות המתקדמים מאפשרים ניהול תקופות התנסות ללקוחות.
זמן גרייס בימים משך הימים שבו החיובים המחזוריים ימשיכו לפעול לאחר תשלום שנכשל

התראות

הגדרה תיאור
דוא"ל ארגון הגדרה המאפשרת שליחת ההתראות לארגון לכתובת דוא"ל נפרדת מזו המוגדרת בארגון.
תמיכה בהתראות ללקוחות ספציפיים סימון הגדרה זו יוסיף לכל כרטיס לקוח/ה שדה נוסף המאפשר להגדיר אליו תישלח התראה במקרה של חיוב מוצלח. ניתן להשתמש בהגדרה זו במידה והארגון מוגדר לא לשלוח התראות ללקוח/ה בחיוב תקין, אך יש לקוחות ספציפיים אליהם אתם רוצים בכל זאת לשלוח התראה.
התראה לארגון בגין חיובים מחזוריים שלא חויבו סימון תיבה זו יגרום לכך שתשלח אל הארגון התראה בדואר אלקטרוני, במידה וקיימים חיובים מחזוריים אשר חויבו, עקב כך שלא בוצעה הרצת בילינג.
לאחר חיוב בילינג תקין
לאחר חיוב בילינג שכשל
לאחר חיוב בילינג שכשל עקב מחסור באמצעי תשלום