OFFICEGUY

בקרת סיכונים (הגדרות אפליקציה)

התראות

הגדרה תיאור
שליחת התראות בדואר אלקטרוני
דוא"ל ארגון הגדרה המאפשרת שליחת ההתראות לארגון לכתובת דוא"ל נפרדת מזו המוגדרת בארגון.

סכום עסקה בודדת

הגדרה תיאור
סה"כ ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה

כמות עסקאות בחודש ללקוח/ה

הגדרה תיאור
כמות עסקאות בחודש ללקוח/ה ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה
הפרש מינימלי להתראה נוספת
מספר ימים שיחלפו לשליחת התראה נוספת

סכום עסקאות בחודש ללקוח/ה

הגדרה תיאור
סכום עסקאות בחודש ללקוח/ה ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה
הפרש מינימלי להתראה נוספת
מספר ימים שיחלפו לשליחת התראה נוספת

כמות עסקאות בחודש לכתובת IP (נקודת קצה)

הגדרה תיאור
כמות עסקאות בחודש לכתובת IP (נקודת קצה) ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה
הפרש מינימלי להתראה נוספת
מספר ימים שיחלפו לשליחת התראה נוספת

סכום עסקאות בחודש לכתובת IP (נקודת קצה)

הגדרה תיאור
סכום עסקאות בחודש לכתובת IP (נקודת קצה) ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה
הפרש מינימלי להתראה נוספת
מספר ימים שיחלפו לשליחת התראה נוספת

כמות עסקאות בחודש לכרטיס אשראי

הגדרה תיאור
כמות עסקאות בחודש לכרטיס אשראי ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה
הפרש מינימלי להתראה נוספת
מספר ימים שיחלפו לשליחת התראה נוספת

סכום עסקאות בחודש לכרטיס אשראי

הגדרה תיאור
סכום עסקאות בחודש לכרטיס אשראי ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה
הפרש מינימלי להתראה נוספת
מספר ימים שיחלפו לשליחת התראה נוספת

כמות כשלונות ביום ללקוח/ה

הגדרה תיאור
כמות כשלונות ביום ללקוח/ה ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה
הפרש מינימלי להתראה נוספת
מספר ימים שיחלפו לשליחת התראה נוספת

כמות כשלונות ביום לכתובת IP (נקודת קצה)

הגדרה תיאור
כמות כשלונות ביום לכתובת IP (נקודת קצה) ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה
הפרש מינימלי להתראה נוספת
מספר ימים שיחלפו לשליחת התראה נוספת

כמות כשלונות ביום לכרטיס אשראי

הגדרה תיאור
כמות כשלונות ביום לכרטיס אשראי ניתן להשאיר את השדה ריק על מנת לבטל את ההתראה
הפרש מינימלי להתראה נוספת
מספר ימים שיחלפו לשליחת התראה נוספת