OFFICEGUY

מחירון תכנון מסלולים

האפליקציה מאפשרת ליצור עד 10 נקודות עצירה בחודש ב-500 ₪ לחודש.

להוספת נקודות עצירה יש לרכוש הקצאה חודשית לפי המדרגות הבאות:
500 נקודות עצירה ב-60 ₪.
2,500 נקודות עצירה בחודש ב-240 ₪.

ברכישת הקצאה ל-2500 נקודות עצירה ומעלה המחיר לכל 500 הוראות קבע נוספות בחודש יפחת ויהיה זהה למחיר של מדרגת ההקצאה הגבוהה.

לדוגמא – ברכישת הקצאה ל-3000 נקודות עצירה לחודש (2500 + 500) המחיר עבור 500 נקודות העצירה הנוספות יהיה 48 ₪ (ולא 60 ₪).

לתשומת הלב, ניתן ליצור נקודות עצירה המשויכות למסמכים ללא הגבלה, מעבר להגבלת הקצאת המסמכים.
כל המחירים לפני מע"מ.