OFFICEGUY

מחירון תכנון מסלולים

האפליקציה מוצעת ב-500 ₪ לחודש בשימוש עד 10 נקודות עצירה בחודש.
המדרגה הראשונה להרחבת ההקצאה החודשית היא 500 נקודות עצירה ב-60 ₪.
המדרגה הבאה היא 2,500 נקודות עצירה בחודש ב-240 ₪.
כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.
לתשומת הלב, ניתן ליצור נקודות עצירה המשויכות למסמכים ללא הגבלה, מעבר להגבלת הקצאת המסמכים.