OFFICEGUY

מעקב הוצאת שכר (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
תבנית שם לפריטי הוצאות
תבנית שם לעובדים
תבנית שם למוסדות
סכום מקסימלי לפער בעלות מעסיק באם יהיה פער של פחות מהסכום שמוגדר כאן בין עלות המעסיק לבין כל רכיבי השכר, המערכת תשמור נתונים על עלות מעסיק מופחתת - בסכום ההפרש.