OFFICEGUY

SEO (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

הגדרה תיאור
כתובת האתר יש לוודא כי כתובת האתר תואמת לכתובת האתר המוגדרת ב-Search Console
תדירות עדכון תוכן העמודים בחודשים ניתן לקבוע תדירות בחודשים (מינימום אחת לחודש), עבור עדכון אוטומטי של תוכן העמודים.
תדירות עדכון כמות החיפושים בחודש ניתן לקבוע תדירות בחודשים (מינימום אחת ל-3 חודשים), עבור עדכון אוטומטי של כמות החיפושים עבור כל מונח.
העברת חיפושים לארכיון סימון תיבה זו, יגרום לכך שחיפושים שאינם בשימוש יועברו לארכיון באופן אוטומטי. העברת החיפושים לארכיון משמעותית לטובת הפעלת דוחות מהירה. חיפושים שאינם בשימוש - הינם חיפושים אשר משויכים לתגיות ו/או לעמודים מחוקים.
מחיקת מונחים המשויכים לעמודים מחוקים סימון תיבה זו, יגרום לכך שמונחים בסטטוס "לא מנוהל" יועברו לסטטוס "מחוק", במידה וכל תוצאות החיפוש המשויכות אליהן, משויכות לעמודים בסטטוס "מחוק".
החרגת קישורים לאופטימיזציה