OFFICEGUY

הפצת מסרונים (הרחבות זמינות)

הבהרה: ניתן לרכוש כל הרחבה מספר פעמים על מנת להגיע להקצאה בכמות האופטימלית במחיר האופטימלי.
כל המחירים המוצגים הינם לפני 17% מע"מ.

לתשומת הלב, מסרון הינו הודעה בת 70 תווים.
בהודעות ארוכות (מעל 70 תווים), כל 67 תווים יספרו כמסרון. לדוגמה, מסרון באורך 135 תווים יחשב כ-3 מסרונים.
שם ההרחבה עלות
500 מסרונים ₪60 / חד פעמי
2,500 מסרונים ₪180 / חד פעמי
12,500 מסרונים ₪540 / חד פעמי
62,500 מסרונים ₪1620 / חד פעמי