OFFICEGUY

הפצת מסרונים (הרחבות זמינות)

הבהרה: ניתן לרכוש כל הרחבה מספר פעמים על מנת להגיע להקצאה בכמות האופטימלית במחיר האופטימלי.
כל המחירים המוצגים הינם לפני 17% מע"מ.
שם ההרחבה עלות
500 מסרונים ₪60 / חד פעמי
2,500 מסרונים ₪180 / חד פעמי
12,500 מסרונים ₪540 / חד פעמי