OFFICEGUY

מחירון הפצת מסרונים

האפליקציה מוצעת ב-25 ₪ לחודש ללא יתרת מסרונים לשליחה.
המדרגה הראשונה היא 500 מסרונים ב-60 ₪.
המדרגה הבאה היא 2,500 מסרונים ב-180 ₪, ואחריה 12,500 מסרונים ב-540 ₪.
כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.