OFFICEGUY

הפצת מסרונים (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
מספר השולח/ת
שליחת מסרוני פרסומת סימון תיבה זו יגרום לכך שהטקסט המופיע בהגדרה יתווסף לכל מסרון הנשלח מהמערכת.
מלל להסרה

העדפות ברירת מחדל

הגדרה תיאור
תבנית ברירת מחדל תבנית זו תסומן אוטומטית בעת יצירת כל מסרון חדש
רשימת ברירת מחדל רשימת התפוצה שתיבחר כברירת מחדל ביצירת מסרון חדש.

שירות שליחת מסרונים מתוך דוא"ל

הגדרה תיאור
תמיכה בשליחת מסרונים מתוך דוא"ל את המסרונים יש לשלוח בפורמט plain text, אל הכתובת 0+number@sms.myofficeguy.com. לדוגמה: 0+972501234567@sms.myofficeguy.com
כתובות דוא"ל מאושרות לשליחת מסרונים יש להזין בשדה זה את כתובת הדוא"ל ממנה יוכלו לשלוח מסרונים. ניתן להזין מספר כתובות מופרדות בפסיק, או להזין כתובת דומיין, באמצעות שימוש בכוכבית. לדוגמה: *@domain.co.il.
שמירת המסרונים כטיוטה