OFFICEGUY

ניהול מלאי (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
ספק/ית לתנועות מלאי
הצגת סכומים בתעודות משלוח סימון תיבה זו, יגרום להצגת סכומים בתעודות משלוח. ללא סימון התיבה, תעודות המשלוח יודפסו ללא סכומים. לתשומת הלב, בכל מקרה, יש להזין סכומים בעת יצירת תעודות המשלוח.