OFFICEGUY

מחירון ניהול משימות

האפליקציה מוצעת חינם לאחסון עד 50 משימות.
המדרגה הראשונה להרחבת הקצאת האחסון ב-1,000 משימות מוצעת ב-25 ₪ לחודש.
המדרגה הבאה היא 10,000 משימות ב-75 ₪ לחודש.
להמחשה, על מנת לרכוש אחסון של 14,000 משימות ניתן לרכוש ארבע מדרגות של 1,000 ומדרגה נוספת של 10,000.
בנוסף, ניתן להוסיף לאפליקציה משתמשים ב-10 ₪ לחודש.
כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.