OFFICEGUY

ניהול משימות (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

הגדרה תיאור
דוא"ל לתזכורת על משימות פתוחות לכתובת זו תשלח תזכורת ב-25 לכל חודש הכוללת פירוט של כל המשימות הפתוחות.
דוא"ל בתאריך תזכורת סימון הגדרה זו יגרום לכך שבתאריך התזכורת המוגדר במשימה תישלח תזכורת בדואר אלקטרוני על כל משימה פתוחה, לדוא"ל של אחראי/ת המשימה (הדוא"ל מוגדר בכרטיס אחראי/ת המשימה).
דוא"ל בתאריך סיום סימון הגדרה זו יגרום לכך שבתאריך הסיום המוגדר במשימה תישלח תזכורת בדואר אלקטרוני על כל משימה פתוחה, לדוא"ל של אחראי/ת המשימה (הדוא"ל מוגדר בכרטיס אחראי/ת המשימה).
מסך הבית של האפליקציה