OFFICEGUY

ניהול זמני עבודה (הרחבות זמינות)

הבהרה: ניתן לרכוש כל הרחבה מספר פעמים על מנת להגיע להקצאה בכמות האופטימלית במחיר האופטימלי.
כל המחירים המוצגים הינם לפני 17% מע"מ.
שם ההרחבה עלות
10,000 זמני עבודה נוספים ₪10 / חודש
50,000 זמני עבודה נוספים ₪30 / חודש