OFFICEGUY

שעון נוכחות (הרחבות זמינות)

הבהרה: ניתן לרכוש כל הרחבה מספר פעמים על מנת להגיע להקצאה בכמות האופטימלית במחיר האופטימלי.
כל המחירים המוצגים הינם לפני 17% מע"מ.
שם ההרחבה עלות
אחסון 10,000 דיווחי נוכחות נוספים ₪10 / חודש
אחסון 50,000 דיווחי נוכחות נוספים ₪30 / חודש
משתמש נוסף לשעון נוכחות ₪10 / חודש