OFFICEGUY

שעון נוכחות

שעון נוכחות
אפליקציית שעון נוכחות נועדה לנהל דיווחי מועסקים על הזמן שבו הם עבדו לצרכי שכר וצרכים אחרים.
לתשומת הלב, במערכת מוצעת גם אפליקציית זמני עבודה אשר נועדה לנהל כמה זמן אתם עובדים על פרויקט מסוים, בין השאר על מנת לאפשר גבייה מלקוחות בעבודה לפי שעות.

איך זה עובד?

  • באפליקציה מזינים "דיווחי נוכחות". כל דיווח נוכחות מורכב מתאריך, שעת התחלה ושעת סיום.
  • בנוסף, הדיווח גם מורכב משדה בשם: "סוג דיווח".
  • סוג הדיווח מוגדר בברירת מחדל על "יום עבודה", אך ניתן לציין בו גם מחלה, חופשה, חג, חל"ת וכיוצא בזאת.

פונקציונליות מיוחדת

  • אפשרות מתן הרשאה למשתמש להזנת דיווחי נוכחות בלבד ב-15 ש"ח/חודש + מע"מ.
  • אפשרות הזנת דיווח נוכחות מלא (עם התחלה וסיום) או הזנת כניסה בנפרד וסיום בנפרד (למניעת דיווחים כוזבים). 
  • הגדרת טווח שעות מותר להזנת דיווחי נוכחות, ומקסימום שעות להזנה.
  • הגדרת "משרה" למועסק/ת על מנת לבדוק דיווח חסר, והגדרת התראה יומית על דיווח חסר שכזה.
  • דוחות שונים לסיכום שעות העבודה.