OFFICEGUY

מחירון שעון נוכחות

האפליקציה מוצעת ב-30 ₪ לחודש לאחסון עד 10,000 דיווחי נוכחות.
המדרגה הראשונה להרחבת הקצאת האחסון ב-10,000 דיווחי נוכחות מוצעת ב-10 ₪ לחודש.
המדרגה הבאה היא 50,000 דיווחי נוכחות ב-30 ₪ לחודש.
להמחשה, על מנת לרכוש אחסון של 110,000 דיווחי נוכחות ניתן לרכוש מדרגה אחת של 10,000 ושתי מדרגות של 50,000.
בנוסף, ניתן להוסיף לאפליקציה משתמשים ב-10 ₪ לחודש.
כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.