OFFICEGUY

מחירון שעון נוכחות

השימוש באפליקציה מאפשר לאחסן עד 10,000 דיווחי נוכחות בעלות של 30 ₪ לחודש (3 ₪ ל-1000 דיווחי נוכחות).

להגדלת כמות דיווחי הנוכחות יש לרכוש הקצאה חודשית לפי המדרגות הבאות:
10,000 דיווחי נוכחות ב-10 ₪ לחודש (1 ₪ ל-1000 דיווחי נוכחות).
50,000 דיווחי נוכחות ב-30 ₪ לחודש (0.6 ₪ ל-1000 דיווחי נוכחות).

ברכישת הקצאה ל-50,000 דיווחי נוכחות בחודש ומעלה המחיר לכל 10,000 דיווחי נוכחות נוספים בחודש יפחת ויהיה זהה למחיר של מדרגת ההקצאה הגבוהה.

לדוגמא – ברכישת הקצאה ל-60,000 דיווחי נוכחות לחודש (50,000 + 10,000) המחיר עבור 10,000 דיווחי הנוכחות הנוספים יהיה 6 ₪ (ולא 10 ₪).

ניתן לצרף משתמשים נוספים לאפליקציה ב-10 ₪ לחודש לכל משתמש.

כל המחירים לפני מע"מ.