OFFICEGUY

מחירון טריגרים

האפליקציה מוצעת ב-100 ₪ לחודש לשימוש עד 2,000 פעולות בחודש, ועד 5 טריגרים פעילים.
המדרגה הראשונה היא 4,000 פעולות נוספות ב-50 ₪ לחודש.
המדרגה הבאה היא 20,000 פעולות נוספות בחודש ב-200 ₪ לחודש.
המדרגה הבאה היא 100,000 פעולות נוספות בחודש ב-1,000 ₪ לחודש.
ניתן לרכוש גם הקצאה ל-10 טריגרים נוספים ב-20 ₪ לחודש.

כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.