OFFICEGUY

מותג פרטי (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

הגדרה תיאור
אני מנהל/ת חשבונות סימון הגדרה זו יפתח תחת המותג הפרטי אפשרויות המתאימות למנהל/י חשבונות. רוב ההגדרות הללו תלויות בקיום הרשאה לארגונים שתחת המותג.
אני משלמ/ת בעבור הארגונים סימון הגדרה זו תפתח אפשרות קלה לראות איזה ארגונים משולמים על ידך ואפשרות קלה לשנות סטטוס של של ארגון מלא-משולם אל משולם ולהפך.
ערכת נושא ברירת מחדל