OFFICEGUY

יש תמורה: תשלומי אגרה שנתיים לעמותות ולחברות

יש תמורה: תשלומי אגרה שנתיים לעמותות ולחברות
תהליך של הקמת חברה או עמותה כרוך בלא מעט בירוקרטיה, טפסים וכמובן - תשלומי אגרה. תשלומי האגרה השנתיים לרשם החברות או לרשם העמותות הם לא היחידים. חלק מהדרך שתעשו עד לפתיחת חברה עוברת בתשלום אגרה לרישום חברה. זאת בנפרד מתשלום אגרה שנתית לרשם החברות. קיראו כאן על תשלומי האגרות השונים הנדרשים על פי חוק, ועל כל הדרכים בהן ניתן לבצע את תשלומי האגרה.

כך מתחילים: תשלום אגרת רישום חברה

עוד בטרם נדרשנו לשלם את האגרה השנתית לרשם החברות, יש צורך בתשלום אגרה לרישום חברה. רישום החברה מתבצע ברשם החברות שהוא חלק ממשרד המשפטים ואחראי על נושא החברות והתאגידים בישראל. על פי החוק, במידה ואדם מעוניין ברישום חברה, עליו לשלם אגרה לרשם החברות.

השלב הראשון בתהליך הוא רישום החברה ברשם החברות. רשם החברות היא יחידה במשרד המשפטים אשר אמונה על כל נושא החברות והתאגידים במדינת ישראל. על כל חברה הרשומה ברשם החברות לשלם אגרה מדי שנה.

התשלום יכול להתבצע בצורה מקוונת או באופן פיזי באמצעות פניה אל בנק הדואר. גובה האגרה המופחתת בתשלום אונליין יהיה 2,176 ש"ח או 2,645 ש"ח במידה והתשלום לא מתבצע באמצעות האינטרנט.

תשלום אגרה שנתית לרשם החברות

על פי הוראת חוק החברות משנת 1999 - כל חברה חייבת בתשלום של אגרה שנתית. זאת לפי הוראות שנקבעו על ידי שר המשפטים. את האגרה ניתן לשלם בשני אופנים: באופן מקוון (באתר האינטרנט של משרד המשפטים) או בפניה אל סניפי בנק הדואר באמצעות הצגת מספר החברה.
בין התאריכים 1/1/2019-1/4/2019 יתאפשר תשלום אגרה מופחתת על סך של 1,133 ש"ח. לאחר מכן, בין התאריכים 2/4/2019-31/12/2019 תשלום האגרה יהיה על סך של 1,506 ש"ח.
החובה לתשלום אגרה שנתית לרשם החברות חלה על כל חברה אשר רשומה ברשם החברות בתור חברה בסטטוס "פעיל" או "בתהליך פירוק". המשמעות היא שכל עוד לא ניתן צו חיסול לחברה, היא עדיין ממשיכה ומתקיימת ולכן היא נחשבת כיישות משפטית שיש לה חובה לתשלום האגרה בהתאם לחוק.
אי תשלום של אגרה שנתית לחברה הוא הפרה של חוק החברות, ובכך יש אפשרות לרשם החברות להטיל על החברה אשר מפרה את החובה קנס כספי בגובה אלפי ש"ח.

תשלום אגרה לרשם העמותות

על פי חוק, בשנה לאחר הקמתה של עמותה עליה לשלם אגרה שנתית מדי שנה. קיימת האפשרות להצהיר על מנת לקבל פטור מתשלום האגרה. הפטור ינתן במקרים הבאים: תקציבה השנתי של העמותה לא עמד על סכום הגבוה מ-300,000 ש"ח ו/או העמותה לא משלמת שכר פרט לשכר המשולם על פעולות הקבועות בחוק. העמותה תצהיר על המקרים המאפשרים קבלת פטור בפני עו"ד ותגיש את טופס התצהיר לסניף בנק הדואר.
בין התאריכים 1/1/2019-31/3/2019 ניתן לשלם אגרה בסכום מופחת על סך של 1,318 ש"ח.
בין התאריכים 1/4/2019-31/12/2019 יש לשלם את האגרה בתעריף הרגיל, על סך של 1,611 ש"ח.
ניתן לבצע את תשלום האגרה לרשם העמותות באתר האינטרנט של משרד המשפטים או באמצעות סניפי בנק הדואר.
פוסטים לפי תגיות: , מדריכים לניהול חשבונות בעסק/בעמותה

תגובות הגולשים

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.