OFFICEGUY

הפקת דוח מתקן לתיק מנוהל

מה זה דוח מתקן?

כחלק מתהליך ניהול תקופות דיווח במערכת, אתם עשויים להידרש להפיק דוח מתקן לרשויות המס, במידה ומסמך הכנסה כלשהו מדווח בצורה רטרואקטיבית או במקרה והתקבל אישור לדווח על מסמך הוצאה מחוץ לטווח של ששת החודשים מתאריך הפקת החשבונית.

איך יודעים למי נדרש דוח מתקן?

אפליקציית משרד הנה"ח מציגה לכל התיקים המנוהלים דוח "ארגונים עם צורך בדוח מתקן". 
דוח זה מאפשר לכם לצפות ספציפית בלקוחות שנדרש עבורם דוח מתקן. הוא מציג רק אותם, עם ספירת כמות המסמכים שדורשים דוח מתקן.

איך מפיקים דוח מתקן?

דוח מתקן הינו בעצם הפקה מחדש של הדוח המקורי, עבור התקופה הרלוונטית.
תחת דוח "מסמכים לדוח מתקן" (אליו יש לגשת עבור כל ארגון בנפרד), ניתן לראות את התקופות הדורשות טיפול.
שימו לב שדוח זה מאפשר לכם לערוך את תקופת הדיווח בלחיצה על התאריך של תקופת הדיווח.

כאשר תפיקו את הדוח הרלוונטי מחדש דרך המערכת, תוכלו לראות את המסמכים החדשים בצורה מודגשת ובולטת עם הערה אדומה. שימו לב לסגור מחדש את התקופה לאחר הגשת הדוח המתקן לרשות הרלוונטית.

מקרה להמחשה

ב-5 למרץ, דיווחתם למע"מ ומס הכנסה על ינואר-פברואר.
במרץ, בית העסק מזין הכנסה עם התאריך של ינואר.
הזנה רטרואקטיבית חסומה כברירת מחדל כמובן, אבל יש משרדים שדרשו לאפשר לפתוח את האפשרות במקרים חריגים, ולכן אנחנו מאפשרים זו לאחר אזהרה נאותה.
במקרה זה, ניתן יהיה לראות את ההכנסה בשני מקומות:
בתוך הארגון של בית העסק, במסך הייעודי של מנה"ח בכפתור "מסמכים לדוח מתקן", או תחת דוחות בסרגל הימני, ושם "מסמכים לדוח מתקן".
בתוך הארגון של מנהל/ת החשבונות, תחת אפליקציית משרד הנה"ח > הצגת דוחות על הארגונים > ארגונים עם צורך בדוח מתקן. שם תראו ריכוז של כל הארגונים שיש להם צורך בדוח מתקן.
על מנת לתקן את הדוח, יש להיכנס אל מסך דוח מע"מ או דוח מקדמות מס הכנסה, לבחור בתקופה הרלוונטית, לקחת את הנתונים הנדרשים לכם לדיווח מחדש, ולסגור את התקופה שוב.
המסמכים החדשים שנכנסו לדוח (המסמכים שדרשו דוח מתקן) יופיעו בצורה מודגשת כ-"מסמך לדוח מתקן".
במקרה שהמסמך שמופיע בדוח הוא הוצאה שנמצאת בתוך הטווח של שישה חודשים, יש לעדכן את תקופת הדיווח לתקופה פתוחה שעדיין ניתנת לדיווח ובכך להימנע מהצורך לבצע דוח מתקן. במקרה שההוצאה הינה מחוץ לטווח, יש לדווח על ההוצאה רק לפי החלטת בעל מקצוע ו/או רשות המסים.