OFFICEGUY

משרד הנה"ח (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

  • ערכת נושא ברירת מחדל
  • ארגון ברירת מחדל להעתקת אינדקס
    כאשר נוצר ארגון חדש תחת המשרד, באמצעות יצירה ידנית או באמצעות הזמנה שיוצרת ארגון חדש, אינדקס החשבונות וקודי המיון יועתק מארגון זה בצורה אוטומטית.
  • שליחת תזכורות ללקוחות
    סימון תיבה זו, תגרום לכך שב-1 לכל חודש, תשלח תזכורת אוטומטית לכל הלקוחות המנוהלים במשרד, המאפשרת העברת חומרים.