OFFICEGUY

סוף טוב: סגירת תיקים ברשויות

תחושת מיצוי, הפסדים כספיים או שינוי תחום מקצועי - כולם יכולים להוות סיבה לסגירה של עסק. בדומה לתהליך פתיחת תיק ברשויות המס בעת הקמת העסק, גם תהליך סגירת התיקים יבוצע ברשויות בהן נפתחו. בשונה מתהליך פתיחת עסק, תידרשו לטפל במספר נושאים בטרם תוכלו לסגור באופן רשמי את העסק. בין אם מדובר בעוסק המוגדר כעוסק מורשה או עוסק פטור, יש צורך לבצע סגירת תיק במע"מ ובמס הכנסה. כך תעשו את זה בצורה נכונה ופשוטה.

תהליך סגירת עסק

תהליך סגירתו של עסק מבוצע בשלוש הרשויות בהן נפתחו התיקים עם פתיחת העסק. בעת סגירת העסק יש להגיע ולהודיע על סגירת העסק לסניף מס ערך מוסף, למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי. כל בעל עסק אשר מעוניין לסגור את העסק, צריך להודיע בתוך תשעים יום לפקיד השומה במס הכנסה, בצירוף בקשה לסגירת התיק באמצעות טופס סגירת עסק (טופס 2550). לאחר הגשת הטפסים, על בעל העסק להגיש דוח שנתי עבור השנה שבה העסק היה פעיל - גם אם נסגר במהלך השנה.

סגירת תיק במע"מ

בין אם סוג העוסק שלכם הוא עוסק מורשה או עוסק פטור, והחלטתם לסגור את העסק, עליכם לפנות בתוך 15 ימים מרגע שהפסקתם את הפעילות בעסק אל משרדי מע"מ (מס ערך מוסף). כדי לסגור את התיק במע"מ, יש למלא טופס המצהיר על סגירת העסק (ניתן להוריד את הטופס באתר מס ערך מוסף). כמו כן, עוסק מורשה נדרש לדווח על חשבוניות המס הריקות אשר נותרו ברשותו. במידה וקיים מלאי או ציוד כלשהו בעסק יש לפרט את ערכו הכספי ולשלם את כל החובות שנותרו לבית העסק. עוסק מורשה יידרש לשלם מע"מ על מכירה של נכסי העסק (רכבים, מבנה וכן הלאה).
במידה והעסק העסיק עובדים שכירים, יש צורך להודיע על הפסקת עבודתם גם לרשויות המס השונות.

סגירת תיק במס הכנסה

סגירת התיק במס ההכנסה תתבצע במצבים בהם אדם מעוניין להפסיק להיות עצמאי, במידה ונסגרת שותפות או במצב בו נסגרת חברה. במידה והחלטתם על הפסקת הפעילות, יש להודיע מראש למס הכנסה ולבצע את סגירת התיק במס הכנסה בתוך פרק זמן סביר. במקביל לסגירת התיק במס הכנסה חשוב להסדיר חובות אם קיימים ולוודא האם שולמו מקדמות. על בעל העסק להגיש דוח שנתי למס הכנסה גם על השנה אשר בה נסגר העסק (והתיק).

סגירת תיק בביטוח לאומי

סגירת תיקים צריכה להתבצע גם במשרדי ביטוח לאומי. על מנת לעשות זאת, יש לפנות למחלקת ביטוח וגביה של הביטוח הלאומי ולהודיע על ידי מכתב או מילויו של טופס דין וחשבון שנתי, על סגירת העסק.
חשוב לציין במסמכים את התאריך בו נסגר העסק ולצרף אישורים על סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ, או חוזה למכירת העסק (אם קיים). עם קבלת הנתונים, ביטוח לאומי יקבע מחדש את מעמדו של העסק והעוסק לא יהיה רשום כעובד עצמאי. אם בעל העסק מעסיק עובדים, עליו לסגור את תיק הניכויים ולמלא טופס המודיע על סגירתו.

מה קורה לאחר סגירת התיק?

חשוב לדעת כי עוסק מורשה או עוסק פטור שסגר את התיקים ברשויות, יכול למשוך חלק מהסכומים שנצברו בחיסכון הפנסיה שלו, מבלי לשלם מס.
יש לשמור גם את פנקסי החשבונות של העסק למשך תקופה של שבע שנים לאחר סגירתו. במקביל, חשוב מאוד לוודא כי לעסק לא נותרו חובות פתוחים או דרישות כספיות שונות בעת סגירת התיק, כדי להימנע מאי נעימויות לאחר מכן. וודאו כי הגשתם את כל המסמכים הדרושים לרשויות המס (למשל הצהרת הון או דוח שנתי). אם לעסק שלכם יש התחייבויות כלפי מוסדות שונים (כדוגמת תשלום ארנונה לעירייה, חברת החשמל וכדומה) יש צורך לטפל בהן ובסגירה שלהן בעת סגירת התיקים ברשויות המס.
תהליך של סגירת תיק ברשויות המס אינו תהליך מורכב, אך יש להגיע אליו מוכנים. וודאו שהפסקתם כל פעילות בעסק, שמכרתם ציוד ומלאי ושטיפלתם בכל ההתחייבויות הפיננסיות של העסק - בטרם תסגרו אותו בצורה רשמית.
פוסטים לפי תגיות: , מדריכים לסגירת עסק