OFFICEGUY

מה זה קופות? (לשעבר בנקים)

קופות הינן רכיב חשבונאי שמכניס ומוציא כסף במערכת.
כאשר אתם מנפיקים קבלה במערכת, אתם בעצם אומרים מבחינה חשבונאית שיצא כסף מהלקוח/ה, ונכנס כסף אל מקום כלשהו אצלכם.
הקופות מנהלות את ה-"מקום כלשהו". למשל, בקבלה על מזומן, הכסף מועבר מהלקוח/ה אל "קופת מזומן".

בהמשך, אם תבצעו "הפקדת מזומן" באמצעות אפליקציית ניהול שיקים ומזומנים, הכסף יעבור מ-"קופת מזומן" אל "קופת הבנק".
  • קבלה על העברה בנקאית מעבירה ישירות מהלקוח/ה אל "קופת הבנק".
  • קבלה על שיק מעבירה מהלקוח/ה אל "שיקים שלא הופקדו" והפקדה שלהם מעבירה אל "קופת הבנק"
לאחר כל זה, ניתן לבצע התאמות בנק באמצעות אפליקציית התאמות אשר מאפשרות להשוות בין קופת הבנק לבין דפי הבנק, ובעצם לסגור את המעגל.