OFFICEGUY

הגדרת לקוח כפטור ממע"מ

אפליקציית ניהול חשבונות מאפשרת לכם להגדיר לקוח/ה או ספק/ית כפטור/ה ממע"מ.
הגדרה זו תגרום לך שבכל מסמך הכנסה, לא יכלל מע"מ בסכומים, בחיוב באשראי או בחיוב מס"ב לא ייגבה מע"מ וגם לא בחיוב הוראת קבע.
בנוסף, בכל מסמך הוצאה, לא יחושב מע"מ כחלק מהסכום.

על מנת להשתמש ביכולת זו, יש להתחיל בפתיחת היכולת תחת הגדרות ניהול חשבונות, תחת כותרת "אפשרויות מתקדמות".
שם יש לסמן את האפשרות: "פתיחת אפשרות פטור ממע"מ".